hakijalle

Oletko osallistumassa henkilöarviointiin?

Henkilöarviointiin osallistuminen on aina mahdollisuus – tartu siis siihen uteliaasti ja ota itsellesi kaikki hyöty irti! Tältä sivulta löydät hyödyllistä tietoa henkilöarviointiin osallistujalle.

Mitä sinun on hyvä tietää etukäteen

Henkilöarviointeja käyttävät organisaatiot panostavat siihen, että henkilövalinnat olisivat mahdollisimman onnistuneita niin yrityksen kuin yksilönkin kannalta. Henkilöarvioinnilla varmistetaan, että henkilön vahvuudet tukevat työssä menestymistä ja erityisesti työn ja organisaation arjessa viihtymistä.

Henkilöarviointi sisältää yleensä etukäteen suoritettavia online-testejä ja haastattelun. Joskus mukana voi olla myös haastattelun tai tapaamisen yhteydessä testejä tai simulaatioita.

Henkilöarvioinnissa käytettävät testit ovat tyypillisimmin työkäyttäytymistä ja vuorovaikutustapaa mittaavia työpersoonallisuustetestejä sekä oppimis- ja ongelmanratkaisua mittaavia kognitiivisia kykytestejä.

Työpersoonallisuustesti on itsearviointikysely, jossa ei ole oikeita eikä vääriä vastauksia, vaan ne sisältävät väittämiä, joihin sinua pyydetään ottamaan kantaa rasti ruutuun -periaatteella. Kyselyt vaihtelevat jonkin verran vastaamistavaltaan ja kestoltaan, mutta yleensä niihin vastaamiseen kuluu aikaa puolesta tunnista tuntiin.

Kognitiiviset kykytestit taas ovat usein aikarajallisia ja niissä pääsee ratkomaan kielellisiä tai numeerisia ongelmia tai päättelemään kuvioiden välisiä yhteyksiä. Voit kysyä arvioinnin toteuttajalta tarkempia tietoja testien avulla mitattavista tekijöistä.

Sinulla on oikeus saada tietoa, millaisia testejä arvioinnissa käytetään, mitä ne mittaavat, ketkä arviointituloksiasi tarkastelevat, miten tuloksiasi käytetään ja kauanko tuloksiasi säilytetään tunnistettavassa muodossa. Sinulla on oikeus saada kirjallinen tulos henkilöarvioinnista samasisältöisenä kuin tuloksia käyttävä organisaatio sen saa.

Miten voit valmistautua henkilöarviointiin

Henkilöarvioinnin avulla pyritään muodostamaan käsitys siitä, miten toimit tyypillisissä työelämän tilanteissa ja miten esimerkiksi ratkot erilaisia ongelmantilanteita. Vastaa rehellisesti sen mukaan, miten toimit, äläkä pyri miettimään vastauksia sen mukaan, mitä luulet rekrytoivan organisaation hakevan.

Jos pyrit antamaan itsestäsi toisenlaisen kuvan, mitä todellisuudessa olet, ensinnäkin tämä todennäköisesti tulee esiin arviointiprosessin aikana ja toisaalta saatat päätyä työpaikkaan, joka ei sinulle sovi tai jossa et pärjääkään.

Paras tapa valmistautua henkilöarviointiin on lukea saamasi ohjeet huolellisesti ja toimia niiden mukaan. Jos testien tekemisen ohjeessa kehotetaan tekemään testit hyvin levänneenä ja rauhallisessa ympäristössä, toimi niin. Osassa testeistä on yleensä aikaraja ja osassa ei. Jos aikaraja on mainittu, varaa riittävästi aikaa, jotta et joudu hätiköimään esimerkiksi mahdollisista verkkoyhteydestä tai muista teknisistä haasteista johtuvista syistä.

Yleensä ei ole tarpeen harjoitella testien tehtäviä etukäteen. Harjoittelulla et pysty muuttamaan omaa normaalia suoriutumistasi, esimerkiksi loogisen päättelyn tehtävissä. Mikäli harjoittelulla olisi vaikutusta suoriutumiseen, tämä ohjeistettaisiin etukäteen. Jos olet kuitenkin kova jännittämään, sinua voi rauhoittaa se, että luet lisää erilaisista tehtävätyypeistä. Niitä löydät tältä sivustolta Menetelmät -välilehdeltä.

Mitä tapahtuu henkilöarvioinnin jälkeen

Henkilöarviointiin kuuluu yleensä etukäteen suoritettavia online-testejä ja testien jälkeen toteutettava haastattelu. Videokokoussovellusten (Teams, Zoom, Meet ja vastaavat) välityksellä suoritettavat haastattelut ovat yleistyneet ja ovat yleensä varsin toimiva tapa haastattelun toteutukseen. Hyvää arviointikokemusta vahvistaa testitulosten läpinäkyvyysperiaatteen noudattaminen. Vastuulliseen ja eettiseen arviointikäytäntöön kuuluu se, että testituloksista keskustellaan kanssasi ja voit kommentoida niitä. Näin vältetään ”sokkotulkinnat”, jotka monesti voivat olla varsin harhaanjohtavia ja puutteellisia.

Henkilöarvioinnin jälkeen tulokset välitetään rekrytointipäätöksentekijälle, joko suullisesti tai kirjallisesti. Kirjallinen raportointi on suositeltavaa, koska näin toimien eri osapuolet saavat samasisältöisen yhteenvedon. Muistathan, että sinulla on aina oikeus kysyä arvioinnin toteuttajalta, jos sinua askarruttaa tuloksissa tai yhteenvedossa jokin.

Rekrytointipäätös ei pohjaudu yksinomaan henkilöarvioinnin yhteenvetoon vaan päätöksentekoa varten rekrytoiva organisaatio kokoaa prosessin aikana kootut tiedot yhteen ja tekee päätöksen kokonaisarviona rekrytointikriteereihin peilaten.

Jos henkilöarvioinnin lopputuloksena sinua ei ole suositeltu tai suositus on sisältänyt varauksia, älä lannistu. Suositus koskee vain kyseiseen organisaatioon ja kyseiseen tehtävään toteutettua henkilöarviointia eikä siinä oteta kantaa sinun soveltuvuuteesi muihin tehtäviin ja toimintaympäristöihin. Ota sen sijaan avoimin mielin vastaan henkilöarvioinnissa saamasi palaute ja mieti vaikka yhdessä arvioinnin laatijan kanssa mahdollisuuksiasi kehittää joitain esiin nostettuja seikkoja. Muista myös, että henkilöarviointi nostaa sinun vahvuuksiasi esiin, joten panosta jatkossa sellaisen työpaikan hakemiseen, jossa pääset hyödyntämään vahvuuksiasi.